Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet måste alltid vara i fokus och är något vi aldrig blir färdigarbetade med. Vi förordar, i allt vi gör gällande säkerhet, att arbeta systematiskt och kontinuerligt framför att göra punktinsatser, även om vi vet att det ibland behövs. Vi kommer aldrig säga att vi är experter på allt gällande trafiksäkerhet men eftersträvar att ligga i framkant inom bland annat säker väg till skola och serviceresor.

Hur arbetar vi?

En säker väg till skolan är något som alla barn ska ha rätt till oavsett var man bor. Vi arbetar inom framförallt 5 områden som innebär att barn får en tryggare, säkrare väg mellan hemmet och skolan.

1. Inventering av väg till skolskjutshållplats och skola

Vi förordar att man ska arbeta systematiskt i inventeringsarbete och bedömning med säker väg till skola. Ett av verktygen vi förordar att använda är Trafikverkets bedömningsmodell för hållplatser på landsbygden, länk här.

I vår strävan mot ständig förbättring av trafiksäkerhet har vi tillsammans med Norrköpings- och Linköpings kommun påbörjat ett arbete med att utveckla ,dels RASK, en mera skolskjutsspecifik bedömningsmodell som vi tillsammans med Norrköpings- och Linköpings kommun har arbetat fram. Givetvis väljer du själv vilken modell du vill använda, vi anpassar oss.

2. Montering av skolskjutsskyltar

Vi har tillsammans med Linköpings kommun och VTI arbetat fram en skolskjutsskylt som idag används av bland annat Linköpings kommun, Norrköpings kommun samt Jönköpings kommun.

Andra lösningar så som mobila hpl:er anläggande av yta för buss samt SEEme

3. Synliggörande av skolskjutselever

Att trafikanter ser våra skolskjutselever är viktigt. Det kan göras genom exempelvis reflexanvändningskampanjer. Vi förordar även att synliggöra skolskjutshållplatser med ovannämnda skolskjutsskyltar men också, vid behov, synliggöra hållplatsen med ITS-system, liknande ”SeeMe”-system.

4. Besiktning av fordon

Utifrån upphandlingsunderlag, gällande fordon tillser vi att kraven efterlevs. Vi ser oss som den oberoende parten du som entreprenör eller trafikhuvudman anlitar.

5. Trafikräkning och hastighetsmätning

Vi mäter trafiken och hastigheten på såväl väg som gång-/cykelbana. Genom användande av vår teknik med radarmätning och -räkning kan vi mycket enkelt samla in data. Dels att använda vid bedömning av en trafiksituation dels för att uppmärksamma en trafiksituation vid t.ex. skola. Ändra till likanande den vi har på skolskjutsen.

 

Serviceresor – säkrade hjälpmedel på väg

För den som färdas med rullstol är rullstolens förankring i fordonet lika viktigt som säkerhetsbältet är för oss alla. I Sverige idag reser många utan att förankringen är optimal. Vi har, tillsammans med Linköpings kommun, genomfört ett trafiksäkerhetshöjande projekt. I projektet har ca 1300 hjälpmedel inventerats och vid behov förbättras för att öka säkerheten. Här kan du läsa mer om serviceresor.

 

Login