Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är alltid vårt fokus, allt vi gör. Vi förordar, i allt vi gör gällande säkerhet, att arbeta systematiskt och kontinuerligt framför att göra punktinsatser, även om vi vet att det ibland behövs. 

 

Hur arbetar vi?

En säker väg till skolan är något som alla barn ska ha rätt till oavsett var man bor. Vi arbetar inom framförallt med områdena nedan,  som innebär att barn får en tryggare, säkrare väg mellan hemmet och skolan.

Inventering av skolskjutshållplats och vägen till den

Vi har arbetat med trafiksäkerhet och skolskjuts i snart 10 år och vet därför att systematiskt arbetssätt är A och O vid trafiksäkerhetsarbete och inventering av hållplatser och gånganslutningar. Inte minst för att värna om likavärdesprincipen. Våra bedömningar görs utifrån en beprövad bedömningsmodell ute på plats. Bedömningarna vi gör är ingen skrivbordsprodukt!

Trafikräkning och hastighetsmätning

Genom användande av vår teknik med radarutrustning för mätning av trafik och hastighet kan vi mycket enkelt samla in data. Till exempel för att använda som underlag vid bedömning av en trafiksituation vid hållplats, vägsträcka och skola.

Vi mäter trafiken och hastigheten på såväl väg som gång-/cykelbana. Genom användande av vår Armadillo Tracker kan vi enkelt få fram mätning och räkning av såväl hastighet som antalet förbipasserade fordon. Armadillio Tracker används dels vid våra trafiksäkerhetsbedömningar där data om hastighet och fordonstrafik inte finns uppmätt men också vid tex en skola för att uppmärksamma trafiksituationen.

Hållplatslösningar och synliggörande av skolskjutselever

Att trafikanter ser våra skolskjutselever är viktig. Likväl att eleverna känner sig trygga och säkra i väntan på sin skolskjuts.

Här är några av våra lösningar.

Skolskjutsskyltar

Den gula skolskjutsskylten sprider sig! För snart 10 år sedan tog vi fram förlagan till den gul/gröna skylten med fluorescerande effekt tillsammans med Linköpings kommun och VTI. Idag används den av flera kommuner och vi har gjort genomfört projektet med att inventera, bedöma och placera skyltar för att synliggöra hållplatsen åt flertalet av kommunerna. Med skylten sätts fokus på synliggörande av hållplatsen och eleven.

Skylten är uppskattad av både föräldrar, elever, förare och tjänstemän på kommunen vars arbetsuppgifter har med skolskjuts att göra. Utvärdering har gjorts av VTI som visar att elever känner sig tryggare vid en hållplats som har skolskjutsskylt, förare vet var hållplatserna är och förbipasserande som kontaktades uppger att se sänkte farten när de passerade en skolskjutsskylt.

SeeMe

Ibland räcker det inte att hållplatsen har försetts med en av våra skolskjutsskyltar, ibland behövs ytterligare åtgärder. Då är SeeMe en bra lösning! Läs mer om produkten SeeMe, som vi är Sverigedistributör för, här.

Mobila hållplatsplattformar

Ibland är det nödvändigt att öka avståndet mellan vägbana och eleven som väntar på sin skolskjuts. Genom att använda en så kallad mobil hållplats/mobil plattform skapas detta samtidigt som eleven får en säkrare plats att stå på.

Login