Serviceresor

Vi har lång och stor erfarenhet när det gäller serviceresor och särskilda persontransporter.

Särskilda persontransporter

Vi är det konsultbolag i landet som sammantaget har arbetat längst med serviceresor och särskilda persontransporter. Vår kompetens kommer dels från utbildning men främst från arbete hos kommun, trafikhuvudman och beställningscentral.

Oavsett ditt behov finns vi för dig. Från akutsituation och punktinsatser till att vara en kontinuerlig resurs i er organisation.

serviceresor-occas

Bemanning

Färdtjänsthandläggare

På delegation från kommun arbetar vi med handläggning och myndighetsutövning gällande färdtjänsttillstånd. Dels under kortare perioder men också bemanning under längre perioder.

Ledningsfunktion/chefsposition

Vi bemannar positioner så som verksamhetsansvarig för kollektivtrafik på kommunal nivå såväl som uppdragsansvarig inom beställningscentral/servicecenter. Givetvis kan du, om du vill, använda oss som interimchef.

Verksaksamhetsutveckling

Utveckling av handläggningsrutiner

Med vår sammantagna erfarenhet kan vi bistå med mycket kunskap i arbetet med utveckling av arbetsrutiner rörande handläggning/myndighetsutövning. Vi kan driva hela processen eller bistå med expertiskunskap i de delar du har behov.

Controller och avtalsuppföljning

Beroende på hur avtal är upphandlade finns alltid behov av uppföljning och samverkan utifrån avtal. Vi kan bistå med dels controllerfunktion eller hjälpa er med att driva samverkansutveckling mellan avtalsparterna.

Upphandling och upphandlingsunderlag

Genom vår expertis inom serviceresor kan vi bistå med rätt input för bra upphandlingsunderlag. Vi har också, åt kund, arbetat med sammanställning av kravspecificering inför upphandling.

Kravspecificering och implementering

 Vi hjälper dig med att dels arbeta fram vilka behov du har och hur din användarmiljö ska se ut, dels finns vi för dig när handläggningssystemet är upphandlat och ska implementeras. Givetvis hjälper vi dig också under upphandlingsperioden med att arbeta fram upphandlingsunderlag och frågor och svar.

Buss i rörelse
Busstopp
Login