Särskilda persontransporter

Vi är det konsultbolag i landet som sammantaget har arbetat längst med särskilda persontransporter Vår kompetens kommer dels från utbildning men främst från arbete hos kommun, trafikhuvudman och beställningscentral.

Oavsett ditt behov finns vi för dig. Från akutsituation och punktinsatser till att vara en kontinuerlig resurs i er organisation.

Vi hjälper dig med:

Bemanning

Färdtjänsthandläggare

På delegation från kommun arbetar vi med handläggning och myndighetsutövning gällande färdtjänsttillstånd. Dels under kortare perioder men också bemanning under längre perioder.

Ledningsfunktion/ chefsposition

Vi bemannar positioner så som verksamhetsansvarig för kollektivtrafik på kommunal nivå såväl som uppdragsansvarig inom beställningscentral/servicecenter. Givetvis kan du, om du vill, använda oss som interimchef.

Utveckling

Utveckling av handläggningsrutiner

Med vår sammantagna erfarenhet kan vi bistå med mycket kunskap i arbetet med utveckling av arbetsrutiner rörande handläggning/myndighetsutövning. Vi kan driva hela processen eller bistå med expertiskunskap i de delar du har behov.

Controller och avtalsuppföljning

Beroende på hur avtal är upphandlade finns alltid behov av uppföljning och samverkan utifrån avtal. Vi kan bistå med dels controllerfunktion eller hjälpa er med att driva samverkansutveckling mellan avtalsparterna.

Kundnöjdhet

Vi anser att den bästa bilden av hur kunden upplever hela kedjan gällande serviceresor erhålls genom insamling och analys av NKI (Nöjd Kund Index).Genom analys av NKI kan åtgärder för förbättring av serviceresor arbetas fram. Vidare kan viss del av avtalsuppföljning genomföras genom kontinuerlig uppföljning av NKI. Ibland är djupare kvalitativa kundundersökningar nödvändiga.

Kravspecificering och implementering

 Vi hjälper dig med att dels arbeta fram vilka behov du har och hur din användarmiljö ska se ut, dels finns vi för dig när handläggningssystemet är upphandlat och ska implementeras. Givetvis hjälper vi dig också under upphandlingsperioden med att arbeta fram upphandlingsunderlag och frågor och svar.

Upphandling och upphandlingsunderlag

Genom vår expertis inom serviceresor kan vi bistå med rätt input för bra upphandlingsunderlag. Vi har också, åt kund, arbetat med sammanställning av kravspecificering inför upphandling.

Analys av kundärenden

Objektiv hantering av kundärenden är att föredra för att skapa en trovärdighet mot kund. Vi är den oberoende parten som utreder dina kundärenden. Det kan handla om specifika kundärenden, kundärenden där ni annars utreder er själva eller samtliga kundärenden.

Projekt

Måluppfyllelse

Vissa av de verksamhetsmål du har för din verksamhet nås bäst genom arbete i projektform. Vi kan hjälpa dig med hela projektet eller delar, så som projektledning alternativt projektmedlem. Som exempel hjälpte vi en kommun att i projektform arbeta för tryggare och säkrare serviceresor.

Trafikupplägg

Serviceresor är, som vi beskrivit tidigare, en mycket viktig del för en attraktiv kollektivtrafik. Bra exempel är kompletteringstrafik, flexlinjetrafik och anropsstyrd linjetrafik. Vi har arbetat med att implementera liknande trafik och vår erfarenhet är att det blir bäst resultat om man arbetar med detta i projektform.

Förändring

Vi tänker att andra delar i din verksamhet som kan vara bra att driva med oss som projektledare, eller projektmedlem, är när du ska genomföra upphandlingar, exempelvis trafikföretag, servicecenter eller planeringssystem.

Byte av planeringssystem

Det är en stor process att byta planeringssystem. Det kräver både planering, analys och hårt arbete, därför förordar vi att man driver det i projektform. Vår erfarenhet är att det är bra att ha en extern part som ser behoven med andra ögon

Login