Occas

Vi hjälper kommuner med skolskjuts och trafiksäkerhet

Ett riskutsatt område för oskyddade trafikanter är busshållplatser och då främst skolskjutshållplatser. Inte sällan väntar våra skolbarn på skolbussen i vägkanten på platser som är dåligt utmärkta och oupplysta längs med 70- eller 90-vägar. Detta skapar osäkerhet och
otrygghet då förbipasserande bilister inte har någon möjlighet att upptäcka de oskyddade trafikanterna i tid.

SeeMe® Busshållplats är speciellt anpassat för att öka användarnas synbarhet och säkerhet på och kring busshållplatser. Systemet bygger på principen att bara varna när det verkligen behövs och tester genomförda av Vägverket visar på mycket goda resultat – bilisternas medelhastighet sänktes med 13 km/h när SeeMe var aktivt. SeeMe® Busshållplats har tre funktioner som kan användas var för sig eller tillsammans. De tre funktionerna är:

Warning Light:

Med hjälp av starka växelvis blinkande lampor varnas fordonsförarna om att det finns oskyddade trafikanter på eller i anslutning till busshållplatsen. Med hjälp av WarningLight ökas säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

ComfortLight:

Busshållplatsen lyses upp med hjälp av högeffektiva LED-lampor. Med hjälp av ComfortLight ökas tryggheten för de oskyddadetrafikanter som väntar på busshållplatsen.

BusLight:

Denna funktion innebär att den väntande resenären kan tända upp en lampa riktad mot den ankommande bussen i syfte att ge en klar och tydlig indikering till busschauffören att det väntar någon på hållplatsen. Detta ökar såväl trygghet som säkerheten för såväl busschauffören som för den väntande resenären.SeeMe Busshållplats finns idag installerat över hela Sverige och har använts med mycket goda resultat sedan 2007. Systemet och des effekter har bland annat uppmärksammats av NTF i samband med trafiksäkerhetspriset Guldtriangeln. Systemet är utvecklat och tillverkat i Sverige samt uppfyller såväl EU-standard, som tillämpliga krav och rekommendationer i Vägmärkesförordningen och Vägar och Gators Utformning (VV Publ. 2004:80) rörande utformning och användning av blinkande gult ljus för påkallande av särskild uppmärksamhet.

Hur fungerar SeeMe i praktiken?

Varje barn förses med en tagg som är lätt att bära med sig.
Taggen signalerar och aktiverar SeMee
SeeMe ger ifrån sig ett blinkande sken när barnet närmar sig hållplatsen.

SeeMe gör skillnad!

Ökad trafiksäkerhet

SeeMe® Skolbussvarning är ett varningsystem som kan användas för att öka trafiksäkerheten och för att underlätta för busschauförerna på problemfyllda platser kopplade till skolskjutsning.

Fördelar

• Låg kostnad – hög effekt
• Enkel installation
• Solceller, inget behov av extern el
• Möjligt att anpassa efter varje specifik plats

Trånga vändplatser och Trånga busshållplatser

Ute på landsbygden finns ofta trånga vändplatser för skolbussar där busschaufören på en begränsad yta i direkt anslutning till vägen skall vända sin stora buss. I fallet med trånga busshållplatser uppstår situationer där skolbussen stannar på vägen utan möjlighet för andra fordon att köra förbi. I kombination med höga hastigheter och skymd sikt leder detta till en hög risk för kollision.SeeMe® Skolbussvarning kan i dessa situationer anpassas och installeras så att förbipasserande fordon i god tid innan får en indikation om att det längre fram på vägen finns en skolbuss som håller på att vända alternativt en skolbuss som står stilla.

Busshållplatser på angränsade vägar

Ett annat område där SeeMe® Skolbussvarning kan användas är som indikeringssystem för angränsade busshållplatser. Pressade tidtabeller samt växelvis boende gör att om onödiga turer in på avstickare från huvudvägen kan undvikas så uppnås såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. I denna applikation utformas SeeMe® Skolbussvarning så att busschauförern får en
tydlig indikation ute på huvudvägen om att det väntar någon på busshållplatsen inne på den angränsande vägen.

Användningsområden

• Vändplatser
• Trånga busshållplatser
• Indikeringssystem för busshållplatser på angränasade vägar

Varje situation är unik, men genom SeeMe® Skolbussvarning erbjuds en möjlighet att förbättra såväl säkerheten som effektiviteten.

Login