Skolskjuts

Skolskjuts är en mycket viktigt del i många elevers rätt till att säkert ta sig till sin skola. Oavsett om eleven reser med:   

 • Allmän kollektivtrafik (får busskort)
 • Särskilt anordnad skolskjuts (t.ex. buss eller annat anvisat fordon)
 • Självskjutsning

Vår expertis inom skolskjuts gör skillnad

Hur vi hjälper dig som kund beror helt på hur ditt behov och organisation ser ut. Genom vår erfarenhet och kunskap känner vi oss trygga i att bland annat hjälpa dig inom följande områden:

Trafiksäkerhet

Inventering

Inventering och bedömning av hållplatser och gånganslutningar. Vi använder Trafikverkets bedömningsmodell men också ett mera skolskjutsspecifik bedömningssätt som vi tillsammans med Norrköpings- och Linköpings kommun arbetar fram.
Givetvis väljer du själv vilken modell du vill använda, vi anpassar oss.

Skolskjutshållplatsskyltar

Vi har tillsammans med Linköpings kommun och VTI arbetat fram en skolskjutshållplatsskylt som idag används av bland annat Linköpings kommun, Norrköpings kommun samt Jönköpings kommun.  Med skylten sätts fokus på synliggörande av hållplatsen och eleven.

Hållplatslösningar

Ibland är det nödvändigt att öka avståndet mellan vägbana och eleven som väntar på sin skolskjuts. Genom att använda en så kallad mobil hållplats/mobil plattform skapas detta samtidigt som eleven får en säkrare plats att stå på.  Andra lösningar finns också men vi förordar att använda mobila hållplatser då de går att återanvända och flytta på när behov uppstår.

Trafikräkning och hastighetsmätningar

Genom användande av vår teknik med radarutrustning för mätning av trafik och hastighet kan vi mycket enkelt samla in data. Till exempel för att använda som underlag vid bedömning av en trafiksituation vid hållplats, vägsträcka och skola.

Trafiksäkerhetskampanjer

Vi förordar att man systematiskt, tillsammans med skolor och upphandlade trafikföretag, genomför trafiksäkerhetskampjer.  Kampanjer som lockar till förståelse och inte bara propagerar.  Vi hjälper dig gärna med exempelvis:

 • ”Syns du inte finns du inte”
 • Evakuering av fordon vid olycka/brand
 • Bältesanvändning. Gärna med vältbil och krocksläde.

Avtalsuppföljning

Utifrån upphandlingsunderlag, gällande fordon och förare, tillser vi att kraven efterlevs. Vi ser oss som den oberoende parten du som entreprenör eller trafikhuvudman anlitar.

SeeMe Busshållplats

SeeMe Busshållplats är speciellt anpassat för att öka resenärens synbarhet och säkerhet på och kring busshållplatser. Systemet bygger på principen att bara varna när det verkligen behövs och tester genomförda av Vägverket visar på mycket goda resultat – bilisternas medelhastighet sänktes med 13 km/h när SeeMe var aktivt.

SeeMe Busshållplats har tre funktioner som kan användas var för sig eller tillsammans. De tre funktionerna är:

   • WarningLight: Med hjälp av starka växelvis blinkande lampor varnas fordonsförarna om att det finns oskyddade trafikanter på eller i anslutning till busshållplatsen. Med hjälp av WarningLight ökas säkerheten för de oskyddade trafikanterna.
   • ComfortLight: Busshållplatsen lyses upp medhjälp av högeffektiva LED-lampor. Med hjälp av ComfortLight ökas tryggheten för de oskyddade trafikanter som väntar på busshållplatsen.
   • BusLight: Denna funktion innebär att den väntande resenären kan tända upp en lampa riktad mot den ankommande bussen i syfte att ge en klar och tydlig indikering till busschauffören att det väntar någon på hållplatsen. Detta ökar såväl trygghet som säkerheten för såväl busschauffören som för den väntande resenären.

SeeMe Busshållplats finns idag installerat över hela Sverige och har använts med mycket goda resultat sedan 2007. Systemet är utvecklat och tillverkat i Sverige samt uppfyller såväl EU-standard, som tillämpliga krav och rekommendationer i Väg- märkesförordningen och Vägar och Gators Utformning (VV Publ. 2004:80) rörande utformning och användning av blinkande gult ljus för påkallande av särskild uppmärksamhet.

Myndighetsutövning

Beslut om skolskjuts

Genom delegation kan vi hjälpa er med handläggningen av, och beslut om, skolskjuts. Oavsett om ni behöver hjälp under en längre tid eller vid anhopning av ärenden.  

Beslutsunderlag

Vi tar fram beslutsunderlag baserat på trafiksituation. Utifrån vårt arbetssätt med trafiksäkerhet kan vi alltid ta fram beslutsunderlag som ger dig en grund att basera ditt beslut om skolskjuts på. Ofta förekommande är att vi hjälper kund vid överklaganden men givetvis förordar vi att alla beslut baseras på ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

Avståndsbedömningar

Rättspraxis säger inte hur man ska bedöma avstånd. Det viktiga är att alla avståndsbedömningar genomförs utifrån samma metod.  
Har ni ingen framtagen metod hjälper vi er gärna med det. Givetvis hjälper vi er också med rena avståndsbedömningar i GIS eller ute i fält.

Vi erbjuder mer

Planering av skolskjuts och resor

Det finns program och företag som arbetar endast med optimering och planering. Då vi arbetar främst med trafiksäkerhet kan vi erbjuda optimering och planering där trafiksäkerheten är en viktig del i optimeringen.

Projektledning / Planeringssystem

Vi är duktiga inom Projektledning & projektgenomförande vid byte av planeringssystem. Det är en stor process att byta planeringssystem. Vi kan hjälpa er med allt från projektledning inför bytet men också som sakkunnig i processen.

Samverkan

Beroende på hur avtal är upphandlade finns alltid behov av uppföljning och samverkan. Utifrån avtalet, och ert behov, hjälper vi er att komma igång och driva samverkan med kommuner och/eller trafikhuvudman.

Controller- och avtalsuppföljning

Beroende på hur avtal är upphandlade finns alltid behov av uppföljning och samverkan utifrån avtal. Vi kan bistå med dels controllerfunktion eller hjälpa er med att driva samverkansutveckling mellan avtalsparter.

Anbud

Med vår erfarenhet av att skriva upphandlingsunderlag kan vi hjälpa dig med arbetet inför anbudsinlämnande. Vad har upphandlande part missat? Vilka frågor är viktiga att ställa för att lämna korrekt anbud?

Avtal och fordonskontroll

Som oberoende part kan vi hjälpa er med tolkning av upphandlat avtal men också kontroll av avtalsefterlevnad så som exempelvis fordonskontroll.

Kravspecifikation

Specificering och implementering av handläggningssystem för skolskjuts. Vi hjälper dig att dels arbeta fram vilka behov du har och hur din användarmiljö ska se ut. Dels finns vi för dig när handläggningssystemet är upphandlat och ska implementeras. Givetvis hjälper vi dig också under upphandlingsperioden med att arbeta fram upphandlingsunderlag och frågor och svar.

Förarutbildning

Kvalitet kräver ständig utveckling. På samma sätt tror vi att ditt företag mår bäst av stimulerande och bra förarutbildning. Vi hjälper dig att utbilda dina förare, dels utifrån dina krav och önskemål, dels utifrån krav i upphandlat avtal.

Upphandling

Då upphandling av trafikföretag och skolskjutsfordon är en mycket viktig funktion ser vi att upphandlingen ska drivas i projektform för större trafikhuvudmän och kommuner. Vi hjälper er med projektledningen och projektgenomförandet om ni vill. Genom vår expertis inom skolskjuts kan vi bistå med mycket input för bra upphandlingsunderlag. Vi har åt kund arbetat med sammanställning av kravspecificering inför upphandling.

Login